Tư vấn thiết kế vận hành mô hình siêu thị

 7 BƯỚC TỔ CHỨC VÀ VẬN HÀNH SIÊU THỊ
1. Xác định địa điểm kinh doanh và mô hình siêu thị
2. Thiết kế siêu thị
3. Cơ cấu ngành hàng và dự toán danh mục đầu tư
4. Lựa chọn trang thiết bị thu ngân và an ninh
5. Lựa chọn phần mềm quản lý bán hàng
6. Cơ cấu, tuyển dụng, tổ chức và đào tạo nhân sự
7. Tổ chức khai trương và vận hành siêu thị