4.1 Gộp đơn hàng

  • Vào Nghiệp vụ/Nghiệp vụ khác/Gộp đơn hàng

  • Khi danh mục Gộp đơn hàng xuất hiện
  • Tại mục danh sách phiếu chưa gộp tiến hành tích chọn các phiếu muốn gộp đơn hàng
  • Tại mục Gộp đơn hàng tiến hành khai báo các thông tin như: Mã tuyến, NV lái xe, NV phụ xe, Ghi chú, Ngày gộp khi đã xuất hiện các đơn hàng muốn gộp thì tiến hành chọn gộp đơn

  • Sau khi đã gộp đơn thành công nếu muốn bỏ gộp đơn tiến hành chọn Bỏ gộp

  • Chọn Cập nhật để cập nhập lại thông tin
  • Vào Nghiệp vụ/Nghiệp vụ khác/Gộp đơn hàng