g. Tài khoản ngân hàng

  • Thêm mới tài khoản ngân hàng
  • Vào Danh mục/Kế toán/Tài khoản ngân hàng

  • Khi danh mục tài khoản ngân hàng xuất hiện -> chọn Thêm tiến hành thêm mới tài khoản ngân hàng

  • Khai báo các thông tin như: Tài khoản, Số tài khoản, Mã ngân hàng, Mã chi nhánh, Tên rút gọn, Điện thoại, Email
  • Chọn Lưu để lưu thông tin Tài khoản ngân hàng

  • Sửa/Xóa tài khoản ngân hàng
  • Sau khi đã Lưu tài khoản ngân hàng thành công, nếu muốn thay đổi hoặc xóa thông tin tài khoản ngân hàng đó tiến hành chọn Sửa/Xóa để thay đổi thông tin hoặc xóa tài khoản ngân hàng mong muốn