c. Vụ việc

  • Thêm mới vụ việc
  • Vào Danh mục/Kế toán/Vụ việc

  • Khi danh mục vụ việc xuất hiện -> chọn Thêm tiến hành thêm mới vụ việc

  • Khai báo các thông tin như: Tên vụ việc, Nhóm vụ việc, Trạng thái sử dụng
  • Chọn Lưu để lưu thông tin vụ việc

  • Sửa/Xóa vụ việc
  • Sau khi đã Lưu vụ việc thành công, nếu muốn thay đổi hoặc xóa thông tin vụ việc đó tiến hành chọn Sửa/Xóa để thay đổi thông tin hoặc xóa vụ việc mong muốn