h. Ngân hàng

  • Thêm mới ngân hàng
  • Vào Danh mục/Kế toán/Ngân hàng

  • Khi danh mục ngân hàng xuất hiện -> chọn Thêm tiến hành thêm mới ngân hàng

  • Khai báo các thông tin như: Mã ngân hàng, Ngân hàng, Địa chỉ, Điện thoại, Email, Tên rút gọn
  • Chọn Lưu để lưu thông tin ngân hàng

  • Sửa/Xóa ngân hàng
  • Sau khi đã Lưu ngân hàng thành công, nếu muốn thay đổi hoặc xóa thông tin ngân hàng đó tiến hành chọn Sửa/Xóa để thay đổi thông tin hoặc xóa ngân hàng mong muốn