d. Nhóm khoản mục chi phí

  • Thêm nhóm khoản mục chi phí
  • Vào Danh mục/kế toán/Nhóm khoản mục chi phí

  • Khi danh mục nhóm khoản mục chi phí xuất hiện -> chọn Thêm để thêm mới khoản mục chi phí

  • Khai báo các thông tin như: Tên nhóm khoản mục chi phí, Trạng thái sử dụng
  • Chọn Lưu để lưu thông tin nhóm khoản mục chi phí

  • Sửa/Xóa nhóm khoản mục chi phí
  • Sau khi đã Lưu nhóm khoản mục chi phí thành công, nếu muốn thay đổi hoặc xóa thông tin nhóm khoản mục chi phí đó tiến hành chọn Sửa/Xóa để thay đổi thông tin hoặc xóa nhóm khoản mục chi phí mong muốn