b. Nhóm vụ việc

  • Thêm nhóm vụ việc
  • Vào Danh mục/Kế toán/Nhóm vụ việc

  • Khi danh mục nhóm vụ việc xuất hiện -> chọn Thêm tiến hành thêm mới nhóm vụ việc

  • Khai báo thông tin: Mã nhóm vụ việc , Tên nhóm vụ việc
  • Chọn Lưu để thêm mới mã vụ việc

  • Sửa/Xóa nhóm vụ việc
  • Sau khi đã Lưu nhóm vụ việc thành công, nếu muốn thay đổi hoặc xóa thông tin nhóm vụ việc đó tiến hành chọn Sửa/Xóa để thay đổi thông tin hoặc xóa nhóm vụ việc mong muốn